Warunki wynajmu

Warunki wynajmu naszych kamperów na rok 2023

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU:

1. Ogólne warunki wynajmu samochodów kempingowych określają obowiązki i prawa Wynajmującego i Najemcy.

2. Stanowią integralną część umowy najmu samochodu kempingowego i stają się obowiązujące z chwilą podpisania umowy.

3. Przedmiotem wynajmu jest samochód kempingowy.

4. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu lub z datą określoną w umowie najmu.

5. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu prawo jazdy oraz aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, który jest niezbędny do podpisania Umowy Najmu.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży w tym także kierowcy.

7. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KIEROWCY:

1. Kierowcą może być Najemca lub osoba wskazana przez Najemcę i wpisana do umowy najmu, jako kierowca.

2. Najemca jest odpowiedzialny za wymagania stawiane kierowcy.

3. Kierowca musi mieć co najmniej 25 lat i legitymować się posiadaniem prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat.

4. Kierowca zobowiązany jest podporządkować się przepisom drogowym kraju, w którym się znajduje.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków mających wpływ na sprawność psychomotoryczną.

6. Ewentualne mandaty pokrywa Najemca.

7. Zakaz prowadzenia samochodów po drogach nieprzystosowanych do ruchu drogowego.

8. Przy manewrach cofania konieczna jest druga osoba mająca możliwość obserwacji wykonywanego manewru.

REZERWACJA I PŁATNOŚCI:

1. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo. Potwierdzeniem rezerwacji jest zwrotny e-mail.

2. Celem potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić 30% zadatku, jednak nie mniej niż 400pln (który w razie rezygnacji może przepaść) w ciągu 3 dni na konto Wynajmującego lub gotówką w siedzibie firmy.

3. Pozostałą część kwoty należy uiścić w dniu, lub do dnia wyjazdu.

4. Nie wpłacenie zadatku rezerwacyjnego w terminie 3dni od otrzymania oferty, skutkuje zwolnieniem rezerwacji wstępnej.

5. Podpisanie umowy (fizyczne) następuje w dniu wydania pojazdu.

6. Zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

KAUCJA:

1. Wpłata kaucji jest niezbędna do wypożyczenia pojazdu.

2. Wysokość kaucji przy wynajmie samochodu kempingowego ustala się na kwoty:

 RIMOR EVO 77 PLUS – 5000pln

 RIMOR EVO SOUND – 5000pln

 RIMOR EVO 5 – 5000pln

 RIMOR EVO 95 PLUS – 5000pln

 RIMOR HORUS 45 – 5000pln

3. Kaucja zabezpiecza ewentualne roszczenia wynajmującego w stosunku do Najemcy w przypadku powstania szkody i innych roszczeń w szczególności:

 Kradzieży samochodu i szkody całkowitej

 Zgubienia dowodu rejestracyjnego, kluczyków

 Uszkodzenia wypożyczonego samochodu

 Uszkodzenia wnętrza np. zniszczenie tapicerki, urządzeń będących na wyposażeniu

4. Najemca zobowiązuję się do wpłaty kaucji gotówką lub przelewem w terminie umożliwiającym jej otrzymanie najpóźniej w dniu wyjazdu

5. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu auta, ewentualnie do 30 dni od zwrotu samochodu w przypadku spowodowania uszkodzenia.

6. Kaucja może zostać pomniejszona o koszty związane z naprawą szkód .

UBEZPIECZENIE:

1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW, ZK, Assistance.

2. Za szkody o wartości do wysokości kaucji jest odpowiedzialny Najemca. W przypadku szkody o wartości powyżej tej kwoty lub całkowitego zniszczenia pojazdu, kradzieży, kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy szkoda powstała z winy innego kierowcy, wówczas jest pokrywana z OC sprawcy. Niezbędne jest w takiej sytuacji wezwanie Policji na miejsce zdarzenia i spisanie stosownego oświadczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. W przypadku odstąpienia od umowy najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna (zadatek) nie podlega zwrotowi, jeśli w to miejsce nie uda znajeźć sie innego najemcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wynajmującego, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić wszystkie wpłacone pieniądze na poczet wynajmu.

PRZEKAZANIE I ZDANIE SAMOCHODU:

1. W okresie sezonu wysokiego minimalny okres wynajmu wynosi 6 dni, pozostałe sezony 3 dni.

2. Dniem odbioru i zdania samochodu jest sobota lub niedziela. Zdanie auta musi nastąpić do godziny 11:00. Odbiór następuje między godziną 15:00 a 18:00 po dokonaniu przeglądu auta. Inne godziny wydania i przyjęcia samochodu są możliwe tylko za zgodą Wynajmującego.

3. W przypadku opóźnienia zdania samochodu ustala się karę umowną w wysokości 70pln za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia bez względu na panujące warunki atmosferyczne i inne nieprzewidziane zdarzenia na drodze.

4. W przypadku opóźnienia wydania samochodu z winy Wynajmującego, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić należność za każdy dzień zwłoki.

5. Przed przekazaniem samochodu Najemca zobowiązany jest przejść szkolenie z zakresu obsługi auta i obsługi urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.

6. Zwrot samochodu przez Najemcę przed wyznaczonym terminem zwrotu nie zobowiązuje Wynajmującego do zwrotu należności za niewykorzystany okres wynajmu.

7. W przypadku spóźnienia zwrotu samochodu kempingowego bez powiadomienia Wynajmującego przekraczającym 12 godzin, Wynajmujący powiadamia organy ścigania o kradzieży i powoduje to całkowitą utratę kaucji.

WYPADEK I AWARIA SPRZĘTU WYPOŻYCZONEGO:

1. Każdy samochód objęty jest ubezpieczeniem OC, AC, NNW, ZK, Assistance.

2. W przypadku wystąpienia awarii lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o zaistniałym fakcie Wynajmującego.

3. Jeżeli awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, jazda może być kontynuowana. W innym wypadku usterka powinna być usunięta w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jazdy.

4. W przypadku awarii powstałej bez winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się uzgodnić z Wynajmującym sposób usunięcia awarii.

5. Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić koszty uzgodnionej naprawy po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających wydatek oraz zwrot wymienionej części.

6. W przypadku, gdy awaria/wypadek miały miejsce z winy Najemcy bądź osób z Nim podróżujących, Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty do wysokości kaucji. Jeżeli koszt naprawy przekroczy kwotę kaucji uruchamiane jest autocasco. W przypadku spowodowania wypadku/uszkodzenia auta w sytuacji gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających całą bezwzględną odpowiedzialność ponosi Najemca.

7. Wynajmujący nie odpowiada za przestoje spowodowane awarią, wypadkiem czy kradzieżą, nie jest zobowiązany do zapewnienia transportu ani zakwaterowania zastępczego. Rolę tą pełni ubezpieczenie Assistance.

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU SAMOCHODU:

1. Samochód kempingowy nie może być wykorzystywany do celów innych niż turystyczne.

2. Najemca nie może podnajmować samochodu kempingowego.

3. Pojazd należy właściwie zamykać i zabezpieczać przed kradzieżą.

4. Najemca zobowiązany jest każdorazowo sprawdzać stan pojazdu pod kątem bezpieczeństwa jazdy.

5. Obowiązuje zakaz przekraczania prękości 110km/h w przypadku aut starszych niż 8 lat oraz 115km/h przy nowych lub nowszych. Auta posiadają nadajniki GPS które informują o takim fakcie Wynajmującego.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w samochodzie, a wszelkie usterki powstałe nieprzestrzeganiem zakazu będą usuwane na koszt Najemcy (np. pranie tapicerki lub wymiana uszkodzonej tapicerki, blatów, mebli, plastików).

7. Dozwolone jest podróżowanie wynajmowanym sprzętem po krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych. Za zgodą dozwolony jest wyjazd do krajów Europy Wschodniej (np. Rumunia, Białoruś, Rosja). Zgoda może zostać jedynie w formie pisemnej. Zakaz obejmuje tereny objęte działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami.

CENA ZAWIERA:

1. Pełen bak paliwa. Jednocześnie Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód również z pełnym bakiem. W przypadku mniejszego stanu paliwa dotankowanie odbędzie się na koszt Najemcy licząc 10pln za litr .

2. Butlę z gazem.

3. Ubezpieczenie OC, AC, NNW, ZK, Assistance

4. Auto w pełni przygotowane do podróży- czyste wewnątrz i na zewnątrz, z czystą łazienką i opróżnioną toaletą. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w takim samym stanie. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z dodatkowymi opłatami:

 mycie zewnętrzne 100pln

 sprzątanie wnętrza 200pln

 opróżnienie i wyczyszczenie toalety chemicznej 200pln

5. Wyposażenie samochodu dostępne jest w szczegółowej ofercie pojazdu.

6. Do ceny za wynajem (szczegółowy cennik znajduje się na stronie Wynajmującego www.taniekamperowanie.pl ) doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 200pln netto.

Opłata ta obejmuje:

 napełnienie butli gazowej / propan-butan / 11KG

 przygotowanie toalety chemicznej specjalistyczny płyn do toalety chemicznej (na cały okres najmu) specjalistyczny papier do toalety chemicznej (j.w.) uzupełnienie płynów eksploatacyjnych

 napelnienie zbiornika wody ok. 50 – 75%

 przegląd techniczny pojazdu i wyposażenia

 brak limitu kilometrów

 szkolenie z zakresu obsługi samochodu

Dostępność sprzętu dodatkowego (stoliki, krzesa, grile) jest ograniczona. Przed wypożyczeniem należy zapytać o dostępność.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Wynajmujący oświadcza, iż dane osobowe Najemcy nie są przechowywane w firmie Wynajmującego. Są niszczone po zakończeniu najmu i zwrocie auta.